Cookie test

Kapitalbaseret værdisætning

Discounted Cash Flow metoden (DCF), ” virksomhedens frie pengestrømme tilbagediskonteres til nutidsværdi”

Metoden tager udgangspunkt i virksomhedens frie cashflow og beregned på baggrund af dels opnåede resultater i tidligere driftsår og dels fremtidigt budget. Dette fordre et solidt regnskabs- og budgetmateriale og indsigt i at bruge DCF modellen. Til gengæld er DCF modellen velegnet til at angive en veldokumenteret og retvisende værdi af virksomheden.

I praksis benyttes:
1.    Foregående års resultater (regnskab) med fokus på blandt andet EBITDA, men også andre regnskabsmæssige nøgletal så som investeringer, gæld etc. 
2.    Fremtidige realistiske resultatforventninger (budget)
3.    "investors afkastskrav" i form af en rente der modsvarer den aktuelle virksomheds situation og risiko

Kendskab til brugen af DCF modellen er en forudsætning ligesom en kritisk vurdring af regnskabs- og budgettal er vigtig. I nogle tilfælde vil en korrektion til normaliserede værdier være nødvendig. Dette kan f. eks. ske ved selskaber hvor der er uforholdsmæssige poster i regnskab og budget til f. eks ejerløn etc.

Ovenstående er ikke udtømmende, ønsker du yderligere information, så kontakt gerne Mogens Bjerre på 2212 9200 eller Mikael Tipsmark på 6171 3104.