Cookie test

Kapitalbaseret værdisætning

Discounted Cash Flow metoden (DCF), ” virksomhedens frie pengestrømme tilbagediskonteres til nutidsværdi”

Metoden tager udgangspunkt i virksomhedens frie cashflow og beregned på baggrund af dels opnåede resultater i tidligere driftsår og dels fremtidigt budget. Dette fordre et solidt regnskabs- og budgetmateriale og indsigt i at bruge DCF modellen. Til gengæld er DCF modellen velegnet til at angive en veldokumenteret og retvisende værdi af virksomheden.

I praksis benyttes:
1.    Foregående års resultater (regnskab) med fokus på blandt andet EBITDA, men også andre regnskabsmæssige nøgletal så som investeringer, gæld etc. 
2.    Fremtidige realistiske resultatforventninger (budget)
3.    "investors afkastskrav" i form af en rente der modsvarer den aktuelle virksomheds situation og risiko

Kendskab til brugen af DCF modellen er en forudsætning ligesom en kritisk vurdring af regnskabs- og budgettal er vigtig. I nogle tilfælde vil en korrektion til normaliserede værdier være nødvendig. Dette kan f. eks. ske ved selskaber hvor der er uforholdsmæssige poster i regnskab og budget til f. eks ejerløn etc.

Enterprise value (EV) metoden, "virksomhedens værdi på gældfri basis" 

Metoden angiver værdien ved fremtidig drift på gældfri basis. Modellen anvender værdier fra virksomhedens balance og værdien er relativ simpel at beregne men mere kompliceret at anvende ved salg.

Følgende tal beregnes og adderes: 
1.    Virksomhedens nettorentebærende gæld  
2.    Markedsværdi af virksomhedens egenkapital

EV værdien forvekslet ofte med "Fair enterprise value" som er den værdi der efter forhandlinger med køber aftales på baggrund af en EV værdi - altså en pris efter forhandlinger og ikke en beregnet værdi.

Ovenstående er ikke udtømmende og ønsker yderligere information, så kontakt NYCO for yderligere.