Cookie test

Prissætning

Prissætning

Principielt findes der kun én rigtig pris, nemlig den du som sælger kan blive enig med køber om. Prisen kan afhænge af mange forhold så som strategisk interesse i at købe, virksomhedens historik, præstationer og potentiale m.v. Imidlertid er et validt grundlag som udgangspunkt for en drøftelse relevant. Derfor udarbejdes ved ethvert udbud af en virksomhed en prisfastsættelse.

NYCO værdisætter din virksomhed ud fra anerkendte værdiansættelses modeller. Som grundlag for modellerne indgår en konkret vurdering af virksomhedens aktuelle forhold, kunder, branche, markedssituation, salgbarhed etc. I værdisætningen indgår virksomhedsbesigtigelse, møde med dig, økonomisk analyse m.v. NYCO værdisætningen tager udgangspunkt i en eller en flere af modellerne og samles i en rapport med konkrete priser, grundlag og anbefalinger til det videre forløb. Her følger de mest almindeligt brugte metoder.

Kapitalbaseret værdisætning:

Discounted Cash Flow metoden (DCF), ” virksomhedens frie pengestrømme tilbagediskonteres til nutidsværdi”

Metoden tager udgangspunkt i virksomhedens frie cashflow og beregned på baggrund af dels opnåede resultater i tidligere driftsår og dels fremtidigt budget. Dette fordre et solidt regnskabs- og budgetmateriale og indsigt i at bruge DCF modellen. Til gengæld er DCF modellen velegnet til at angive en veldokumenteret og retvisende værdi af virksomheden.

I praksis benyttes:
1.    Foregående års resultater (regnskab) med fokus på blandt andet EBITDA, men også andre regnskabsmæssige nøgletal så som investeringer, gæld etc. 
2.    Fremtidige realistiske resultatforventninger (budget)
3.    "investors afkastskrav" i form af en rente der modsvarer den aktuelle virksomheds situation og risiko

Kendskab til brugen af DCF modellen er en forudsætning ligesom en kritisk vurdring af regnskabs- og budgettal er vigtig. I nogle tilfælde vil en korrektion til normaliserede værdier være nødvendig. Dette kan f. eks. ske ved selskaber hvor der er uforholdsmæssige poster i regnskab og budget til f. eks ejerløn etc.

Enterprise value (EV) metoden, "virksomhedens værdi på gældfri basis" 

Metoden angiver værdien ved fremtidig drift på gældfri basis. Modellen anvender værdier fra virksomhedens balance og værdien er relativ simpel at beregne men mere kompliceret at anvende ved salg.

Følgende tal beregnes og adderes: 
1.    Virksomhedens nettorentebærende gæld  
2.    Markedsværdi af virksomhedens egenkapital

EV værdien forvekslet ofte med "Fair enterprise value" som er den værdi der efter forhandlinger med køber aftales på baggrund af en EV værdi - altså en pris efter forhandlinger og ikke en beregnet værdi.

Aktivbaseret værdisætining:

Substansmetoden, ” virksomhedens aktiver, passiver og goodwill beregnes og danner grundlag for prissætningen”

Det betyder, at man praktisk talt vurderer den aktuelle dagsværdi af virksomheden, maskiner, inventar, navn & renomme, bygninger, kundemasse, produkter og rettigheder osv. Ofte reguleres aktiver for høj/lav afskrivning i forhold til markedsværdi, ligesom der i nogle tilfælde indgår særlig vurdering af driftsmidler og andre aktiver.

Substansmetoden er relativ enkel og let forståelig. Metoden kræver dog en grundig vurdering og realistisk værdisætning af aktiverne. Det kan være omfattende og kræve særlig erfaring og viden, samt ikke mindst branchekendskab. Metoden finder ofte anvendelse ved værdisætning af personligt ejede virksomheder, virksomheder med særlige aktiver og strategiske køb, hvor køber har særlige motiver til køb.

Multipelbaseret værdisætning:

Multipel kommer af begrebet "multiplikation" (at gange) og en multibel er den faktor  der ganges med. Ved anvendelse af multibler anvendes et nøgletal fra virksomheden, som så ganges op. Nøgletallet ofte brancheafhængit og kan være omsætning, nettoresultat før/efter skat, indtjeningsbidrag (EBITDA) osv. Multipel er ligeledes ofte branchespecifik og kan svinge noget afhængigt af branche og situation. Af typiske multipel beregninger kan nævnes:

Price/Earning metoden (P/E), ”virksomhedens nettoindtjening efter skat (EBT) ganget med en multipel udgør værdien”

Pris/omsætning metoden, ”virksomhedens nettoomsætning ganget med en multipel udgør værdien”

Pris/EBITDA metoden, ”virksomhedens indtjeningsbidrag ganget med en multipel udgør værdien”

Brugen er yderst simpel hvorimod forudsætningerne straks er mere komplekse. Der er en række forhold at tage hensyn til så som regnskabsprincipper, kapitalstruktur osv for sammenligning, eventuel normalisering af nøgletal, vurdering af risiko ved nyt ejerskab o.m.a. Brug af multibler forudsætter således foruden analyse af regnskabstal, praktisk erfaring med multpler og virksomhedshandel samt gerne benchmark (sammenligning og vurdering imod) med andre modeller.