Cookie test

NYCO Concept

Ordbog - køb og salg af virksomhed

Nedenfor er en række af de udtryk og termer der anvendes i forbindelse med virksomhedshandel

Aktiv handel: Hvor der handles aktiver og ikke kapitalandele (anparter eller aktier)

Anpartsombytning:  Overdragelse af kapitalandele fra et selskab til en andet, mod at få kapitalandele i selskabet hvortil der overdrages kapitalandele  

Bindende svar (SKAT): Et forpligtende svar fra SKAT på konkrete spørgsmål eller forhold omkring beskatning ved virksomhedshandel

Closing: Afsluttende transaktion og overdragelse ved en virksomhedshandel 

Closing action and deliveries: Betingelser for en transaktions gennemførelse  

Conditions precedent: Efterprøve og accept af betingelsers overholdelse for transaktion  

Discounted Cash Flow (DCF): Model til værdiansættelse af en virksomhed baseret på virksomhedens indtjeningsevne. 

Deal-breakers: Opsættende forhold en virksomhedshandel, eksempelvis pris eller vilkår 

Diskonto: Nationalbankens ”signalrente” der er angiver det overordnede niveau for øvrige renter

Diskontere: Økonomisk tilbageføring af fremtidige indtægter og udgifter til nutidsværdi. Ved virksomhedshandel beregnes ”det frie cash flow” ved en giver rente over en given periode (år) 

Diskonteringsrente: Rentesats der anvendes ved diskontering. Ved virksomhedshandel anvendes forskellig rente afhængig af risiko og sagen 

Due diligence: Købers efterprøvning og nærmere undersøgelse af den købte (potentielt) virksomhed. I praksis gennemføres due diligence sammen med købers rådgivere i købets sidste fase som den sidste sikkerhed for regnskaber, skat, produktion, miljøforhold, kundeforhold, aktiver, ledelse og medarbejdere etc. er som beskrevet/aftalt.  

Earn out: Udtryk for betaling af en del af købesummen som følger virksomhedens fremtidige indtjening. Anvendes ofte ved generationsskifte og/eller som sælgerfinansiering ved salg  

EBT: Earnings Before Taxes eller nettoresultat før skat

EBIT: Earnings Before Interest and Taxes eller driftsresultat før renter og skat

EBITA: Earnings Before Interest, Taxes and Amortisation eller resultat før renter, skat og afdrag 

EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation  eller resultat før renter, skat, afdrag og afskrivninger, ofte udtrykt som indtjeningsbidraget

Ejeraftale: Juridisk dokument der beskriver og regulerer de indbyrdes forhold mellem flere ejere i et selskab

Enterprise Value: Udtrykker virksomhedens værdi på gældfri basis. Ved beregning af nettoværdi af kapitalandele fradrages EV rentebærende gæld og tillægges likvid indestående.

Generationsskifte: Udtryk oftest anvendt ved ejerskifte til familiemedlem, ansat eller anden relateret

Gældsservicering: Købers forrentning og afdrag på købesum 

Kapitalandele: Anparter eller aktier, hvor de underliggende aktiver og passiver medfølger

Købsaftale/SPA: Det juridiske dokument der beskriver virksomhedshandlen. Udfærdiges af en erhvervsadvokat og indeholder pris, vilkår og nærmere aftaler omkring selve virksomhedshandlen. Ofte udtrykt som SPA (Share Purchase Agreement)

Letter of intent (LOI): Et aftaledokument der – kortfattet – beskriver principper for en virksomhedshandel mellem køber og sælger. Dokumentet er ofte oplæg til advokatens udfærdigelse af købsaftalen. Samme som principaftale.

Management Buy Out (MBO): Udtryk for medarbejderes – ofte ledelsens - køb af virksomheden

Management Buy In (MBI): Udtryk for når en udefra kommende ledelse udefra køber virksomheden

Price/Earning (P/E): Model til værdiansættelse hvor pris sættes i forhold til én krones indtjening  

Principaftale: Et aftaledokument der – kortfattet – beskriver principper for en virksomhedshandel mellem køber og sælger. Dokumentet er ofte oplæg til advokatens udfærdigelse af købsaftalen. Samme som LOI.

Prospekt: Struktureret og fyldestgørende beskrivelse af virksomheden. Fremlægges typisk efter underskrift af hemmeligholdelsesaftale (NDA) Prospekt kan sammenlignes med børsprospekter.

Selskabshandel: Salg af kapitalandele (anparter eller aktier) hvor de underliggende aktiver og passiver medfølger.

Spaltning: En virksomhed opdeles i flere virksomheder. Anvendes ofte ved adskillelse af ejendomsselskab og et driftsselskab. 

Stay on bonus: Aftale om bonus til medarbejder eller sælger (ejer) som forbliver ansat i en aftalt periode eller realisere fastlagt mål efter salget. Bonus udløses når periode og/eller resultater er gennemført. Er Stay on bonus en del af en ansættelsesaftale for sælger (ejer), så modsvares den ofte af en "Claw back" aftale i købsaftalen, som regulere nedslag i købesum ved fratrædelse i utide og samtidigt krav på bonus.

Succession: Køber eller købers selskab indtræder i virksomheds eller sælgers skattemæssige stilling 

SWOT: Analyse der beskriver styrker og svagheder (interne forhold) og muligheder og trusler (eksterne forhold) i en sammenhængende model

Sælgerfinansiering: Udtryk for sælgers medvirken til finansiering af en virksomhedshandel, ofte i form af efterfølgende udbetalinger til sælger fra køber. I nogle tilfælde er sæl

Teaser: Kort overordnet – ofte anonym – beskrivelse af virksomheden til købs interessenter

Transaktion: Samlet betegnelse for gennemførelse af en virksomhedshandel inkl. overgang af ejerskab

Vedtægter: Vedtægter er de regler og aftaler der gælder for den pågældende virksomhed ud over selskabsloven og øvrig lovgivning  

Ovenstående er ikke udtømmende og der henvises til at kontakte NYCO ved behov for uddybning, spørgsmål eller supplerende emner.