Cookie test

NYCO betingelser

Ved levering af ydelser er følgende vilkår gældende:
at der fra parternes side angives en navngiven kontaktperson som ansvarlig for samarbejdet om opgavens løsning. Hvor ikke andet er angivet, er de respektive kontaktpersoner ansvarlige for projektledelsen ved den praktiske gennemførelse.
at NYCO sikrer kvalificerede konsulenter og underleverandører til løsning af opgaven. Endvidere tilstræbes det, at konsulenter og medarbejdere i videst mulig omfang ikke skiftes ud under et opgaveforløb.
at NYCO gennem kvalitetssikring sikrer, at opgaven forløber som aftalt.
at Kunden sikrer deltagelse af ledelse og kvalificerede medarbejdere for opgavens udførelse og fremdrift. Endvidere forudsættes det, at Kunden forestår information om opgaven og dens gennemførelse i egen organisation.
at Kunden stiller alle relevante oplysninger til rådighed og aktivt medvirker ved fremskaffelse af eventuelt manglende oplysninger.
at eventuelle omkostninger til eksterne mødelokaler ved afholdelse af f.eks. workshop og møder debiteres Kunden særskilt efter nærmere aftale.
at parterne er gensidigt forpligtet i henhold til aftalen og pligtig til at underrette den anden part skriftligt, såfremt der opstår usikkerhed om opgavens forudsætninger, mål, gennemførelse, tidsplan eller resultat. Forekommer forsinkelse eller afvigelse skal parterne bestræbe sig på at indhente forsinkelsen eller korrigere afvigelsen hurtigst muligt.
at NYCO i tilfælde af at der er fastsat tidsfrister i aftalen, kan kræve forlængelse af tidsfrist, hvis der er indgået aftale om ændringer i arbejdet, eller når NYCO påhvilende ydelse forsinkes som følge af begivenheder, som NYCO ikke selv er herre over, og som NYCO ikke forudså eller burde have forudset ved aftalens indgåelse, ligesom tidsfristforlængelse kan kræves, hvis Kundens forhold i øvrigt er årsag til forsinkelse.
at rettigheder til aftalens resultater ikke uden forudgående skriftlig accept fra begge parter kan overdrages til tredjemand.
at kunden har brugsret over resultater, rapport og løsninger udarbejdet af NYCO i forbindelse med aftalen.
at NYCO har ophavsrettigheder og ejendomsretten til koncepter, værktøjer, metoder, processer og immaterielle aktiver der anvendes eller udvikles ved opgavens udførelse. Kunden må ikke sælge, videregive eller overdrage oplysninger herom til tredjemand uden NYCO´s skriftlige accept.
at parterne er gensidigt forpligtet til at behandle alle informationer og materialer om hinanden fortroligt og forsvarligt under og efter opgavens løsning. Ved anvendelse af fortrolig information udenfor opgavens sammenhæng og overfor tredjemand skal parterne gensidigt acceptere dette. NYCO tilbageleverer udleveret originalt materiale og destruerer kopieret materiale fra Kunden, når opgaven er afsluttet.
at parterne ikke kan gøres ansvarlige for følgeskader, indirekte skader, driftstab, tabt avance eller andre afledte tab af enhver art.
at NYCO fraskriver sig ethvert ansvar overfor tredjemands ydelser, produkter og reklamationer. Ansvar og rettigheder kan kun gøres gældende overfor tredjemand.
at NYCO kun er ansvarlig for egne forhold vedrørende forsømmelse, sygdom o.lign. og kun bærer egne økonomiske tab herved. NYCO har intet ansvar for forhold, der kan tilskrives forsinkelse eller fejl ved opgavens udførelse, der kan tilskrives forhold hos Kunden.
at aftalen er gældende fra den dag hvor begge parter har underskrevet aftalen samt at ændringer kun kan fremkomme ved ny skriftlig aftale imellem Kunden og NYCO eller ved udarbejdelse af allonge til den oprindelige aftale.
at begge parter er berettiget til at stille forslag om ændringer i aftalen.
at parternes forpligtelser og ansvar bortfalder ved force majeure – krig, undtagelsestilstand, lockout, strejke, brand, storm og lignende forhold uden for parternes indflydelse - indtil en normalisering af forholdene er sket. Parterne har forbehold ved force majeure (ekstraordinære og uforudsigelige omstændigheder), som umuliggør gennemførelse af aftalen, dog er parterne forpligtiget til skriftligt at give den anden part meddelelse herom og søge at begrænse eventuelle tab.
at parterne ved misligholdelse, hvor den ene part ikke lever op til aftalens bestemmelser har pligt til straks at underrette den anden part skriftligt, såfremt der påberåbes misligholdelse. Ved misligholdelse kan den anden part inden 15 arbejdsdage fra modtagelse af klage bringe misligholdelsen til ophør; Sker det ikke, er den anden part berettiget til at hæve aftalen eller kræve forholdsmæssig afslag eller kompensation.
at begge parter ensidigt kan ophæve aftalen ved den anden parts betalingsstandsning, akkord, konkurs eller manglende betalingsevne.
at ethvert erstatningsansvar maksimalt kan udgøre opgavens samlede værdi målt i honorarstørrelse.
at betaling af honorar og udlæg sker til de i aftalen anførte betalingsbetingelser. Overholdes betalingsfrister ikke, beregnes morarenter på 1,5 % af fakturabeløb pr. påbegyndt måned, ligesom der ved rykkerprocedure opkræves dækning for omkostningerne herved.
at tvist, som udspringer af aftalen skal afgøres ved de almindelige domstole. Ved eventuel domstolsprøvelse, er NYCO hjemsted som værneting og dansk ret som lovvalg.